Perfil do contratante

Mesa Contratación Permanente

A Mesa de Contratación Permnente do Concello está constituída polo seguintes membros, designados por acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 22/11/2011 e por Resolución da Alcaldía num. 280/15 de data  22  de xuño.

PRESIDENTE TITULAR: D. Carlos Martínez Carrillo

PRESIDENTE SUPLENTE: D. Manuel Costa Carneiro

VOGAL TITULAR: Dª. Mª: Jesús Piñeiro Caldelas (PP)

VOGAL SUPLENTE: D. Rogelio Lema Mougán (PP)

VOGAL TITULAR: Dª. María Beatriz Amenal Junquera (PSdG-PSOE)

VOGAL SUPLENTE: D. Roberto Castro Rocamonde (BNG)

VOGAL - SECRETARIO INTERVENTOR DO CONCELLO: D. Carlos J.  Méndez -Losada Abalo

VOGAL- 1 TÉCNICO DESIGNADO POLA ALCALDÍA

SECRETARIA DA MESA: Dª. Mercedes Pereiras Caldelas, funcionaria do Concello.

 

Comisión técnica asesora para a licitación do suministro dun vehículo tipo tractor con apeiros

 

De acordo co prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a adxudicación medinate procedemento aberto, con múltiples criterios, acordouse designar como membros da Comisión Técnica Asesora ós seguintes Sres:

 EXPERTO: D. ANTONIO MOSTEIRO TORRES
 CONDUCTORES:
   D. JUAN JESÚS DE LA FUENTE TORRES
   D. JUA DUARTE PORTO

PCC 2008-2011: Adxudicación provisional. AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA

 

Tramitación : ORDINARIA

Procedemento: PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE

Órgano de adxudicación:XUNTA DE GOBERNO

Data de adxudicación: 09/06/2009

Data de publicación no perfil do contratante: 10/06/2009

 

AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN PONTE ULLA (CÓDIGO 09.3300.0090.0)

Orzamento base licitación: 132.853,63 EUROS

Páxinas