Bolsa emprego público temporal

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada con data once de maio de dous mil dezasete, aprobáronse as bases reguladoras do proceso de selección de persoal laboral mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal.

Bando

Imaxe: