Acordo sobre modificación da ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto sobre Bens Imobles