Posta a punto

Este proxecto xorde coa idea de impulsar diferentes accións de formación xuvenil (educación non regrada), como instrumento de apoio á educación formal dos mozos.

Ao mesmo tempo este proxecto formativo ten a idea forza de xerar un espazo a partir do cal, xurdan novas iniciativas no sector xuvenil.

Entre os seus obxectivos destacan:

  • Crear un punto de encontro e formación para a xuventude do territorio.
  • Facilitar a realización de accións formativas nos campos da animación xuvenil e tempo libre e nas áreas transversais de xuventude cubrindo os seus intereses e necesidades.
  • Crear vínculos entre os participantes e de cara á comunidade.
  • Lograr que a mocidade se involucre no movemento comunitario e en novos proxectos xuvenís.