Perfil do contratante

Mesa Contratación Permanente

A Mesa de Contratación Permnente do Concello está constituída polo seguintes membros, designados por acordo da Xunta de Goberno en sesión celebrada o 22/11/2011 e por Resolución da Alcaldía num. 280/15 de data  22  de xuño.

PRESIDENTE TITULAR: D. Carlos Martínez Carrillo

PRESIDENTE SUPLENTE: D. Manuel Costa Carneiro

VOGAL TITULAR: Dª. Mª: Jesús Piñeiro Caldelas (PP)

VOGAL SUPLENTE: D. Rogelio Lema Mougán (PP)

VOGAL TITULAR: Dª. María Beatriz Amenal Junquera (PSdG-PSOE)

VOGAL SUPLENTE: D. Roberto Castro Rocamonde (BNG)

VOGAL - SECRETARIO INTERVENTOR DO CONCELLO: D. Carlos J.  Méndez -Losada Abalo

VOGAL- 1 TÉCNICO DESIGNADO POLA ALCALDÍA

SECRETARIA DA MESA: Dª. Mercedes Pereiras Caldelas, funcionaria do Concello.

 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a adxudicación mediante procedemento aberto dun vehículo tipo tractor

 

I.- OBXECTO DO CONTRATO.- Constitúe o obxecto do contrato a subministración ao Concello de Vedra dun vehículo tipo tractor, nos termos e condicións establecidas no presente prego de cláusulas económico administrativas particulares.

PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.- Procedemento aberto con diversos criterios de adxudicación.

Páginas